Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Stellar, Litecoin, Cardano, IOTA, EOS: Price Analysis, April 28

$40 trillion market cap? Yes, please! #PRICE_ANALYSIS